Speciálně pedagogická praxe

Přejete si zhodnotit dosavadní vývoj Vašeho dítěte, chcete Vaše dítě připravit na vstup do školy, předejít poruchám učení či chování, případně jejich důsledkům. Máte nějaký výchovný problém, nevíte, jak zvládnout období vzdoru, nebo máte stanovenou diagnózu, ale zkrátka nevíte, jak s dítětem pracovat? Nezoufejte! 

Speciálně-pedagogická diagnostika, cílená příprava dětí předškolního věku, Posouzení školní připravenosti dítěte, Maxík - Stimulační program, Test rizik poruch čtení a psaní - posouzení školní zralosti - signály SPU na počátku školní docházky, Rozvoj dovedností a kompetencí v oblasti zrakové, sluchové, poznávací, motorické a sociální, Pedagogická intervence u dětí s ADHD a SPU.


Neuro-vývojová terapie 

Neuro-vývojovou terapií (NVT) se snažíme vyřešit příčinu mnoha problémů učení a chování. Přetrvávající primární reflexy mohou způsobit například problémy se psaním, čtením, symptomy ADHD a ADD, dyslexii, dyspraxii, logopedické a ortoptické vady, vertebrogenní potíže (bolesti zad), neurózy, chronickou únavu, autismus, anorexii a bulimii. Primární reflexy hluboce ovlivňují základní fyzické a                                                                                        psychické  reakční vzory.

Trénink jazykových schopností dle Elkonina - předgrafémová a grafémová etapa

Hlavní odlišnost metody podle Elkonina však spočívá v tom, že děti se neučí jednotlivosti pokusem a omylem, ani mechanicky, nazpaměť. Učí se chápat principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova a jak se mluvená slova dají zapsat písmeny. Když si osvojí tato všeobecná pravidla, poté dokáží přečíst každé slovo. Přemosťujeme vývoj mluvené řeči a čtení/psaní a posilujeme porozumění slovům. Metoda tak rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti dětí.

Pro koho je trénink fonematického uvědomování (Elkoninův trénink) určen

  • pro všechny děti v předškolním věku před vstupem do ZŠ jako stimulační program
  • pro děti s odkladem školní docházky
  • pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči
  • pro děti jejichž rodiče jsou dyslektici
  • pro děti s vývojovými poruchami
  • pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve kterém bude dítě vzděláváno)
  • pro školní děti, které jsou ve čtení slabé v prvních letech školní docházky

Stimulační program Maxík

Maxík je stimulační program pro děti od pěti roků, děti s odloženou docházkou, které se připravují na vstup do školy, ale také pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří. Cílem těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon.
Zaměřuje se na:
1. Nácvik nových pohybových stereotypů - správné sezení, správné dýchání, úchop tužky
2. Rozvoj komunikačních dovedností - správná výslovnost a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného - co, kdy, kde, jak ... má dítě udělat ...
3. Posilování dílčích funkcí v oblastech:
oblast zraková
• zrakové rozlišování
• zraková paměť
• vizuomotorika - příjem, zpracování, uložení a znovu vybavení informací
oblast sluchová
• rozvoj sluchového vnímání
• sluchové rozlišování
• sluchová paměť
• audiomotorika
oblast prostorové orientace - orientace v prostoru
oblast idermodality - schopnost přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání
oblast seriality - řazení běžných opakujících se činností - režim dne ...
4. Grafomotorické dovednosti - správný úchop tužky
5. Koncentrace pozornosti - od zadání až ke splnění úkolu

Program Maxík je koncipován tak, aby byly všechny složky (motorická, grafomotorická a percepční) posilovány rovnoměrně. Pořadí jednotlivých činností je nutné dodržovat.

Grafomotorická cvičení 

Grafomotorická cvičení pomohou dítěti rozvinout jemnou motoriku a psychické funkce potřebné pro psaní a kreslení. Rozvíjí též jakousi souhru ruky a oka, vnímání prostoru. Používám speciální pomůcky - masážní ježky, ergonomické psací potřeby - trojhranné tužky a pastelky, násadky, využíváme z počátku velké formáty papíru a tabule, postupem zmenšujeme pohyb ke standardu. 

Prevence a možnosti ovlivnění rizikového chování u dětí

Relaxační techniky při práci s dětmi

Muzikoterapie

Poradenství pro rodiče

Přednášky, konzultace