Relaxace, přínosy a praktické tipy

30.10.2020

Mezi klíčové nástroje neboli způsoby péči o lidskou duši můžeme zařadit i alternativní způsoby péči o duši. Lze předpokládat, že mezi alternativní způsoby péče o duši zařadíme zejména relaxaci a meditaci.

Lidé, kteří zažívají často stresové situace, prožívají náročné období nebo jsou citově labilnější, potřebují daleko více péče než ostatní, protože jsou zranitelnější. Zejména relaxace a meditace by je mohla přivést na smysluplnější cestu a zvýšit jejich odolnost vůči stresovým situacím a hlavně lepší zvládání náročných životních situací.

Relaxaci lze považovat za efektivní odpočinek, během kterého se spoustu lidí zbavuje přílišného napětí či problémů. Relaxaci můžeme provádět nejen vleže, ale i v ostatních polohách těla, jako například vsedě, ve stoje, v hromadných prostředcích a další. Široká veřejnost může relaxaci využít především při náročných životních či stresových situacích. Relaxace nám pomáhá udržet si bdělost, energii a efektivní myšlení, ale také duševní i fyzické zdraví komplexně.

Relaxace má mnoho pozitivních účinků, nejen ten regenerační efekt. Prostřednictvím relaxace si jedinci mohou zvyšovat své rozumové a emoční schopnosti, dále relaxace vede k lepšímu a snadnějšímu řešení náročných životních situací a v neposlední řadě i nalezení spirituality. Pro spoustu jedinců může být relaxace i formou seberealizace.

"Relaxace je metoda, která podporuje fyzický a duševní klid, stejně tak udržuje optimální hladinu klidu nebo napětí z hlediska efektivnosti, tedy ani příliš nízkou, ani příliš vysokou v různých situacích, ve kterých se nalézáme." (Cungi aj. 2005, s. 20)

Propagovaný názor v populaci je takový, že relaxaci jedinci nepotřebují a nefunguje. Tato cílová skupina se však potká dříve či později s problémy. Je důležité nepodceňovat sílu relaxace tak, aby nedošlo k syndromu vyhoření či k úplnému vyčerpání organismu.

Relaxaci může provádět každý jedinec bez ohledu na zdravotní stav či jiný handicap. Každý z nás má vrozenou genetickou výbavu, zejména autonomní nervový systém a hormonální systém, které jsou v našem organismu téměř nejdůležitější a je nutné všechny systémy v našem těle zrelaxovat. Pomocí relaxace předcházíme civilizačním onemocněním, stresu, obavám, úzkosti, hněvu či vzteku, poruchami spánku, bolesti (fyzické i psychické).

Účinky relaxace jsou prokazatelné, je však důležité upozornit všechny čtenáře, že je to velmi individuální a každý z nás si v relaxaci nachází své osobní a velmi individuální efekty.

Jak na relaxaci?

Pro správnou a vhodnou relaxaci je důležité dodržovat následující zásady:

1.) Řízení dechu

2.) Snížení svalového napětí

3.) Uvolnění myšlenkových pochodů

4.) Rozšíření smyslového vnímání

Ad 1.) Řízení dechu - jedná se o jednu ze základních funkcí lidského organismu. Dech můžeme vědomě ovládat vůlí. Ke zklidnění organismu napomáhá pomalý a stálý chod dechu, který dokáže organismus zcela uvolnit. Pomalého rytmu dech dosáhneme prostřednictvím celkového zklidnění těla i mysli.

Ad 2.) Snížení svalového napětí - svalové napětí velmi souvisí s řízeným dechem. Relaxace svalů snižuje psychické napětí. S uvolněním svalového napětí odchází únava a přichází koncentrace, a také synchronizace s dechem, který snižuje svalovou tenzi.

Ad 3.) Uvolnění myšlenkových pochodů - jde o pokles a uvolnění mozkové aktivity s kladením důrazu na odstranění negativních myšlenek a emocí, které mají následně za důsledek nepravidelný dech, zvýšené svalové napětí a snížené smyslové vnímání. Zde můžeme vidět propojenost všech 4 zmiňovaných složek lidského organismu, které spolu kooperují a zároveň spolu souvisí.

Ad 4.) Rozšíření smyslového vnímání - čím více procházíme náročnými situacemi, tím méně vnímáme realitu a s tím je i spojené smyslové vnímání. Při zúžení smyslového vnímání okolní svět považujeme za nedostatečně empatický a my se stáváme emočně labilními. Při zklidnění a uvolnění vnímáme svět jinak a tzv. čistěji, a tak je nutné se nenechat pohltit negativními smysly a myšlenkami.

Úplnému uvolnění a relaxaci ovlivňuje celkový dojem místnosti, osvětlení, kvalita vzduchu, rušivé elementy a další podstatné faktory. Relaxace může být spojena s hudebním doprovodem, ale zde se doporučuje velká opatrnost. Další bodem relaxace je slovní doprovod lektora, je třeba zvážit dle skupiny, zda slovní doprovod zařadit do lekce nebo jej vynechat.

"Hluboká relaxace je sama o sobě účinnou metodou zkoumání těla a ducha, a když je vaše cvičení dostačující, budete překvapení, co se o sobě dozvíte, ale také tím, do jaké míry můžete modifikovat prožívané pocity." (Cungi aj. 2005, s. 156)

Příklady několika relaxačních technik, o kterých uvádíme základní informace:

  • Dotyková relaxace - Tato technika je velmi hojně v praxi využívána. Jedná se o relaxaci, kdy se koncentrujeme na pravou a levou část těla s tím, že prožíváme dotek s podložkou či zemí. Nutné upozornit na rozdílnost uvolněné části (pravé/levé) těla, aby klienti/zákazníci cítili opravdový rozdíl a efekt.
  • Relaxace s představou slunce - Tato metoda relaxace neslouží pouze k uvolnění, ale také k vitalizaci organismu. Jak už z názvu vychází, jedná se o představu slunce a jeho umístění do oblasti solaru plexu, následné proudění a příliv sluneční energie do celého našeho těla.
  • Jackobsonova progresivní metoda - Tato forma relaxační techniky je dynamičtější a zaměřuje se na všechny velké svalové skupiny. Pokud se naučíme dané svaly chápat či vnímat a v případě potřeby je ovládat, uvolnit či vzrušit, docílíme tímto způsobem duševní vyrovnanosti.
  • Schulzův autogenní trénink - Schulzův autogenní trénink využívá fantazii a autosugesce k navození určitých fyzických stavů, které podněcují uvolnění organismu a mysli. V této technice se zaměřujeme na pocity tepla a tíhy v končetinách, a také v celém těle. Pocitu tepla dosáhneme rozšířením krevních cév proudících krev do končetin. Svalová relaxace nám vytvoří pocity tíhy. Podstatným bodem při této technice je zaměření se na svůj organismus a následně na všechny jeho funkce. Průměrná délka relaxace je okolo 5-10ti minut. Techniku je možné praktikovat denně, především pro objevení skutečných účinků tohoto cvičení. V praxi se můžeme setkat s více variacemi autogenního tréninku.

Nebojte se vyzkoušet některé tipy, které jsou v článku uvedené. Věřím, že vám pomohou na cestě za lepším zdravím. Opatrujte sebe i své blízké.

S láskou

Z.